Accesează actele emise
de autorităţile publice locale
din Republica Moldova
 
 
 
Ultimele acte locale
Privind expunerea la licitație cu strigare de arendă a terenurilor agricole cu plantații multianuale proprietate publică din domeniul public al UAT Cinișeuți Decizie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    10.05.2020
 
REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА RAIONUL FLOREŞTI ФЛОРЕШТСКИЙ РАЙОН PRIMĂRIA LUNGA ПРИМАРИЯ ЛУНГА D I S P O Z I Ţ I A „29” iunie 2016 Nr 29 Cu privire la operarea unor modificări în bugetul pe anul 2016 În scopul efectuării unor cheltuieli necesare asigurării eficiente a activității Primăriei, în temeiul Ordinului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova privind aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, nr. 209 din 24.12.2015, în temeiul art. 112 din Constituţia Republicii Moldova, adoptată la data de 29 iulie 1994, Legii privind finanţele publice locale, nr. 397-XV din 16.10.2003, Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, art.29, art. 32 al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 13 (1), art.78 al Legii Republicii Moldova privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi publice centrale şi locale,nr.317-XV din 18.07.2003, emit următoarea D I S P O Z I Ţ I E: I.Se operează următoarele modificări în bugetul pe anul 2016, după cum urmează: 1. 1.Se modifică planul de cheltuieli pe anul 2016 în sumă totală de 10,0 mii lei, după cum urmează: Nivelul modificării: administrator de buget: 1440 Nr Denumirea Suma 1 Se micșorează planul de cheltuieli la: 222990 servicii neatribuite altor aliniate - 10,0 mii lei Se majorează planul de cheltuieli la: 314110 Procurarea mașinilor și utilajelor + 10,0 mii lei 2. Dra Moscalu Corina, funcția deținută – contabil-șef va efectua modificările de rigoare, conform prevederilor prezentei dispoziții, în modalitatea prevăzută în Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, nr 209 din 24.12.2015. Primar Galina Burduja Dispozitie
Primaria Lunga, raionul Floresti    29.06.2016
 
"Cu privire la instituirea comisiei pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante" Dispozitie
Teleneşti    29.06.2016
 
"Cu privire la luarea de la părinți și a persoanelor în grija cărora se află copilul minor Garabajiu Marifat a.n. 20.08.2015 rămas fără îngrijire" Dispozitie
Teleneşti    29.06.2016
 
Cu privire la instituirea tutelei. Dispozitie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    27.06.2016
 
Cu privire la acordarea concediului de odihnă. Dispozitie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    27.06.2016
 
REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА RAIONUL FLOREŞTI ФЛОРЕШТСКИЙ РАЙОН PRIMĂRIA LUNGA ПРИМАРИЯ ЛУНГА D I S P O Z I Ţ I A „24” iunie 2016 Nr 28 Cu privire la operarea unor modificări în bugetul pe anul 2016 În scopul efectuării unor cheltuieli necesare asigurării eficiente a activității Primăriei, în temeiul Ordinului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova privind aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, nr. 209 din 24.12.2015, în temeiul art. 112 din Constituţia Republicii Moldova, adoptată la data de 29 iulie 1994, Legii privind finanţele publice locale, nr. 397-XV din 16.10.2003, Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, art.29, art. 32 al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 13 (1), art.78 al Legii Republicii Moldova privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi publice centrale şi locale,nr.317-XV din 18.07.2003, emit următoarea D I S P O Z I Ţ I E: I.Se operează următoarele modificări în bugetul pe anul 2016, după cum urmează: 1. 1.Se modifică planul de cheltuieli pe anul 2016 în sumă totală de 1,8 mii lei, după cum urmează: Nivelul modificării: administrator de buget: 1440 Nr Denumirea Suma 1 Se micșorează planul de cheltuieli la: 222990 servicii neatribuite altor aliniate - 1,8 mii lei Se majorează planul de cheltuieli la: 222190 Alte servicii comunale + 1,8 mii lei 2. Dra Moscalu Corina, funcția deținută – contabil-șef va efectua modificările de rigoare, conform prevederilor prezentei dispoziții, în modalitatea prevăzută în Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, nr 209 din 24.12.2015. Primar Galina Burduja Dispozitie
Primaria Lunga, raionul Floresti    24.06.2016
 
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Dispozitie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    20.06.2016
 
Cu privire la stabilirea persoanelor cu vîrsta înaintată care necesită deservire de către lucrătorii sociali Dispozitie
Mihăileni    19.06.2016
 
“Cu privire la modificarea dispoziției Nr. 43 din 14.07.2015 privind constituirea comisiei» În conformitate cu prevederile art. 29,alin. 1,lit. „c”şi art. 32 din Legea privind APL nr. 436-XVI din 28.12.2006 Dispun: 1. Se modifică Dispoziția nr. 43 din 14.07.2015, punct 2 prin sustituirea membrilor comisiei, se numesc: Poziția 2: Petrov Viorel, specialist al primăriei, vicepreședintele comisiei Poziția 7: Clipca Ludmila, directorul grădiniței de copii, membrul comisiei 2. Prezenta dispoziţie întră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afişarea în locuri publice. 3 În cazul eliberării din funcție a persoanei desemnate, atribuțiile în cadrul comisiei vor fi executate de către persoana desemnată în funcția respectivă. 4. Monitorizarea îndeplinirii dispoziţiei date se pune în seama primarului. Dispozitie
primaria radoaia    19.06.2016
 
Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a consiliului sătesc Tănătari Dispozitie
Primăria Tănătari    17.06.2016
 
Cu privire la rectificarea bugetului UAT Cinișeuți, pe anul 2016 Decizie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    17.06.2016
 
Privind expunerea la licitație cu strigare de vînzare - cumpărare a automobilului VAZ-21070, RZ -AA 076. Decizie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    17.06.2016
 
Cu privire la aprobarea Nomenclatorului tarifelor - serviciilor prestate contra plată de către Bibliotecile Publice din s.Cinișeuți. Decizie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    17.06.2016
 
Cu privire la aprobarea actului privind trecerea la rebut a tehnicii uzate Tractor T-40. Decizie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    17.06.2016
 
Cu privire la deplasare Dispozitie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    17.06.2016
 
REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА RAIONUL FLOREŞTI ФЛОРЕШТСКИЙ РАЙОН PRIMĂRIA SATULUI LUNGA ПРИМАРИЯ СЕЛА ЛУНГА D I S P O Z I Ţ I A № 27 17 iunie 2016 Cu privire la convocarea şedinţei Consiliului sătesc Lunga În temeiul art. 112 din Constituţia Republicii Moldova, adoptată la data de 29 iulie 1994, art.16 (1, 3, 5), art. 32 al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 13 (1), art.78 al Legii Republicii Moldova privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi publice centrale şi locale, nr.317-XV din 18.07.2003, emit următoarea D I S P O Z I Ţ I E: Articol unic: Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului sătesc Lunga la data de 22 iunie 2016, orele 14.00 în incinta Primăriei satului Lunga cu următoarea O R D I N E D E Z I: 1. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Lunga, raionul Florești dlui Craevschi Veaceslav 2. Cu privire la situația criminogenă din teritoriul satului Lunga 3. Cu privire la adoptarea deciziei cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent construcțiilor private cu suprafața de 3,3392 ha, număr cadastral 454111068, amplasat în extravilanul satului Lunga, raionul Florești cu încheierea contractului de vînzare-cumpărare a terenului aferent construcțiilor private SRL ”Foschimcom ” 4. Cu privire la examinarea unui grup de cetățeni 5. Cu privire la examinarea cererii privind schimbarea unui sector de teren 6. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la pășunat și cosit și utilizarea eficientă a pășunilor și localizarea stînilor în teritoriul satului Lunga 7. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 8. Cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2016 9. Cu privire la casarea plantațiilor perene 10. Cu privire la plata pentru mesele de pomenire, organizate la Casa de cultură 11. Cu privire la modificarea componenței comisiilor de specialitate Primar GALINA BURDUJA Dispozitie
Primaria Lunga, raionul Floresti    17.06.2016
 
Cu privire la executarea obligație stabilită prin hotărîrea irevocabilă a judecătoriei rl.Rezina nr. 3a-16 din 02.03.2016 privind anularea deciziei Consiliului sătesc Cinișeuți nr. 8/4 din 10.12.2015 Cu privire la vînzarea- cumpărarea terenului agricol aferent construcțiilor proprietate privată a SRL Regional Meat, și emiterea unei noi decizii privind vînzarea- cumpărarea terenului agricol nr. cadastral 6713103283, cu suprafața de 28,12 ha , aferent construcțiilor proprietate privată a SRL Regional Meat. Decizie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    17.06.2016
 
Examinarea Notificării nr. 1304/OT8-184 din 21.04.2016 parvenită din partea Cancelariei de Stat a Republicii Moldova Oficiul Teritorial Orhei, privind abrogarea Deciziei Consiliului local Cinișeuți nr. 2/3 din 31.03.2016 și emiterea unei noi decizii privind vînzarea-cumpărarea terenului agricol nr. cadastral 6713103283, cu suprafața de 28,18 ha aferent construcțiilor proprietate privată a SRL Regional Meat. Decizie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    17.06.2016
 
Cu privire la organizarea zonelor de protecție sanitară pentru priza de apă proiectată din sondă în s. Cinișeuți, rl.Rezina pentru aprovizionarea cu apă populației, și a altor surse de apă din teritoriul satului. Decizie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    17.06.2016
 

         

 
Abonare serviciu      Acte locale      Întrebări/Răspunsuri      Widget      Contact      Despre total vizitatori: 217758
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice "Registrul actelor locale" în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public "Registrul actelor locale" se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice
Creat de BRAND.MD
Prima       Contact       Harta
Registru actelor locale Închide
Selectează culoarea pentru site:

Calea curentă pentru site