Decizia  
Data primirii 23.03.2017
Data publicării în registru 01.03.2017
Primaria primaria radoaia ( SINGEREI r-n , S.RADOAIA )
Numarul deciziei 2/9
Denumirea deciziei ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activităților de comerț în s. Rădoaia” În vederea stabilirii interdicţiilor şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ în s. Rădoaia, în temeiul art.6 alin.(1) lit.n) şi alin.(5) din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206-209, art.681) și art.14 alin.(2) lit.q)din Legea nr.436 din 28 decembrie2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), CONSILIUL SĂTESC RĂDOAIA DECIDE: I Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în s. Rădoaia, conform anexei. II. Persoanele fizice și juridice care desfășoară activități de comerț în s. Rădoaia, sînt obligaţi să respecte prevederile Regulamentului. III. Se aduce la cunoștința persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități de comerț că prevederile Regulamentului nu anulează și nu substituie prevederile Legii nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior și altor acte normative în vigoare, ci stabilește interdicţii şi cerinţe suplimentare la desfășurarea activității de comerț în s. Rădoaia. IV. În cazul desfăşurării activităţii de comerț cu încălcarea prevederilor legislaţiei şi/sau Regulamentui, persoana fizică şi persoana juridică este pasibilă răspunderii contravenționale, conform Codului contravenţional, suspendării și/sau încetării activității de comerț. V. Se recomandă persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități de comerț în s. Rădoaia examinarea și studierea Ghidului privind desfășurarea activității de comerț, amplasat pe pagina web www.mec.gov.md. VI. Persoanele fizice și juridice sînt în drept să înainteze propuneri de modificare și completare a Regulamentului, cu expedierea acestora în adresa autorităților administrației publice locale din primăria Rădoaia. VII. Controlul executării prezentei decizii și respectării prevederilor Regulamentului, în limitele stabilite de art.22 alin.(4) și (5) din Legea cu privire la comerțul interior, se pune în sarcina primarului satului Rădoaia. VIII. Primarul satului Rădoaia: a) va monitoriza modul de aplicare și implementare a prevederilor Regulamentului și va prezenta Consiliului anual un raport privind desfășurarea activităților de comerț în satul Rădoaia. b) va înainta Consiliului, la necesitate, propuneri de modificare și completare a Regulamentului. IX. Prezenta Decizie intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică.
Statut document Neverificata
Tipul documentului Generală
Domeniul Comerţul, alimentaţia publică
Persoane responsabile Buga Tatiana Pînzaru Ion
Limba Româna
 
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice Registrul actelor locale în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public Registrul actelor locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice