Decizia  
Data primirii 23.03.2017
Data publicării în registru 01.03.2017
Primaria primaria radoaia ( SINGEREI r-n , S.RADOAIA )
Numarul deciziei 2/13
Denumirea deciziei ,,Cu privire la modificarea Regulamentului intern al primariei aprobat prin decizia nr. 6/14 din 30.06.2016.” În temeiul art. 4 legea nr. 435 din 26.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art. 14 al legii privind apl, nr. 436 din 28.12.2006, conform Legii 121 privind asigurarea egalității , art 65,66 al Legii Republicii Moldova nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, ținînd cont de recomandările Institutului de Politici Publice consiliul sătesc DECIDE: I. Se modifică Regulamentul intern al primariei aprobat prin decizia consiliului local Rădoaia nr. 11/2 din 15.12.2016 prin: - includerea punctului 3.11 cu următorul conținut: ,,Să asigure egalitatea în drepturi și transparența în procesul îndeplinirii obligațiilor de serviciu, să trateze cu respect orice persoană care se adresează și să aplice un tratament egal și nediscrimatoriu în raport cu toți, indiferent de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, disabilitate, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială, sau oricare al criteriu protejat stipulat în Legea 121 si/sau alte acte normative” II. Decizia întă in vigoare din data aducerii la cunostință publică prin afisarea in locuri publice. III. Responsabilitatea executării deciziei în cauză se pune în seama salariaților primăriei. IV. Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama comisiei pe buget a consiliului local.
Statut document Neverificata
Tipul documentului Generală
Domeniul Colaborare
Persoane responsabile Pînzaru Ion
Limba Româna
 
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice Registrul actelor locale în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public Registrul actelor locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice