Accesează actele emise
de autorităţile publice locale
din Republica Moldova
 
 
 
Ultimele acte locale
« Cu privire la formarea, înregistrarea, și darea în arendă a terenului” În conformitate cu prevederile art. 1 al legii cu privire la proprietatea publică a uta nr. 523-XIV din 16.07.1999, în baza legii nr. 354-XV din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor immobile, în conformitate cu art 10 din codul funciar, art. 5 alin 3 al legii privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor, art 5,28 din Legea Cadastrului bunurilor immobile nr. 1543-XII din 25.02.1998, art. 14, alin 2 lit c) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administrația publică locală, art. 4 al legii 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, avizul comisiei consultative de specialitate consiliul sătesc Rădoaia DECIDE: I. Se formeaza bunul imobil prin divizarea terenului aferent Liceului Teoretic ,,Ion Creangă”, nr. cadastral 7468116.023: - Teren aferent clădirii AEÎ Rădoaia, II. Se aprobă planul geometric al terenului: - Teren aferent clădirii AEÎ Rădoaia cu suprafața de 0,015 ha. III. Se recunoaște dreptul de proprietate al apl asupra terenului proprietate publică din domeniul public al apl Rădoaia, specificate in punctual 1, 2 al prezentei decizii. IV. Se solicită OCT Sîngerei, filiala ÎS ,,Cadastru” de a înregistra după primăria Rădoaia dreptul de proprietate al apl asupra terenului proprietate publică din domeniul public al apl Rădoaia asupra bunului imobil: - Teren aferent clădirii AEÎ Rădoaia cu suprafața de 0,015 ha V Se permite darea în arendă a terenului menționat AEÎ Rădoaia VI. Responsabil de executarea decizie este Iu. Carcea, specialist al primăriei. VII. Decizia întă in vigoare din data aducerii la cunostință publică prin afisarea in locuri publice. VIII. Monitorizarea îndeplinirii deciziei se pune în sarcina comisiei consultative a consiliului pe agricultură, presedinte- Furculiță Mihail. Decizie
primaria radoaia    23.03.2017
 
,,Cu privire la modificarea Regulamentului intern al primariei aprobat prin decizia nr. 6/14 din 30.06.2016.” În temeiul art. 4 legea nr. 435 din 26.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art. 14 al legii privind apl, nr. 436 din 28.12.2006, conform Legii 121 privind asigurarea egalității , art 65,66 al Legii Republicii Moldova nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, ținînd cont de recomandările Institutului de Politici Publice consiliul sătesc DECIDE: I. Se modifică Regulamentul intern al primariei aprobat prin decizia consiliului local Rădoaia nr. 11/2 din 15.12.2016 prin: - includerea punctului 3.11 cu următorul conținut: ,,Să asigure egalitatea în drepturi și transparența în procesul îndeplinirii obligațiilor de serviciu, să trateze cu respect orice persoană care se adresează și să aplice un tratament egal și nediscrimatoriu în raport cu toți, indiferent de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, disabilitate, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială, sau oricare al criteriu protejat stipulat în Legea 121 si/sau alte acte normative” II. Decizia întă in vigoare din data aducerii la cunostință publică prin afisarea in locuri publice. III. Responsabilitatea executării deciziei în cauză se pune în seama salariaților primăriei. IV. Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama comisiei pe buget a consiliului local. Decizie
primaria radoaia    23.03.2017
 
,,Cu privire la discutarea și aprobarea planului de lucru al consiliului pentru trimestrul II al anului 2017” În conformitate art.14, alin 2 lit. p) din Legea privind administaţia puplică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în temeiul planului anual de activitate al consiliului pe an. 2017, consiliul sătesc Rădoaia decide: I. Se aprobă planul de lucru al consiliului sătesc pentru trimestrul II al anului 2017(se anexeaza) II Responsabilitatea executării deciziei în cauză se pune în seama primarului. IV Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama comisiilor de specialitate ale consiliului. V. Decizia intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afişare în locuri publice. Decizie
primaria radoaia    23.03.2017
 
,,Cu privire la constituirea Сomisiei de transformare a cotelor părți valorice din proprietate comună în fracție sau procente” În conformitate cu prevederile, art. 14, alin 2 lit c) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administrația publică locală, art. 4 al legii 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, HG nr. 93 din 05.02.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transformarea cotelor-părţi valorice din proprietate comună în fracţie sau procente, avizul comisiei consultative de specialitate consiliul sătesc Rădoaia DECIDE: I. Se constituie Сomisia de transformare a cotelor părți valorice din proprietate comună în fracție sau procente în următoarea componenţă: Președintele comisiei: Pînzaru Ion, primarul Vicepreședinți ai comisiei: Roșu Gheorghe, reprezentant SRL ,,Rădoianul Prim” Secretarul comisiei: Carcea Iulia, specialist al primăriei Membrii comisiei: Burlacu Petru, membrul comisiei Calaraș Teodor, membrul comisiei II. Responsabil de executarea decizie este Iu. Carcea, specialist al primăriei. III. Decizia întă in vigoare din data aducerii la cunostință publică prin afisarea in locuri publice. IV. Monitorizarea îndeplinirii deciziei se pune în sarcina comisiei consultative a consiliului pe agricultură, presedinte- Furculiță Mihail. Decizie
primaria radoaia    23.03.2017
 
,,Cu privire la scutirea de plata pentru intreținerea copiilor la grădiniță.” În conformitate cu art.4, lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006, art.14, alin 2 lit. y) din Legea privind administaţia puplică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 17 Legea învățămîntului, reeşind din cererile parvenite, consiliul sătesc Rădoaia DECIDE: I.Se scutesc de plata pentru întreținerea copiilor la grădiniță Decizie
primaria radoaia    23.03.2017
 
,,Cu privire la aducerea la cunoștința consiliului a Deciziei colegiului civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Bălți din 24.01.2017 (Derea Boiu)” În conformitate cu art.4, lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006, art.14, alin 2 lit.a) din Legea privind administaţia puplică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, ascultînd conținutul Deciziei colegiului civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Bălți din 24.01.2017 consiliul sătesc Rădoaia decide: I. Se ia act de cunoștință de Decizia colegiului civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Bălți din 24.01.2017 (Derea Boiu) Decizie
primaria radoaia    23.03.2017
 
,,Cu privire la formarea și înregistrarea la OCT a terenului aferent” În conformitate cu prevederile art. 1 al legii cu privire la proprietatea publică a uta nr. 523-XIV din 16.07.1999, în baza legii nr. 354-XV din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor immobile, în conformitate cu art 10 din codul funciar, art. 5 alin 3 al legii privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor, art 5,28 din Legea Cadastrului bunurilor immobile nr. 1543-XII din 25.02.1998, art. 14, alin 2 lit c) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind administrația publică locală, art. 4 al legii 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, avizul comisiei consultative de specialitate consiliul sătesc Rădoaia DECIDE: I. Se formeaza bunul imobil: - Teren aferent depozitului de semințe, nr. cadastral 7468116126. II. Se aprobă planul geometric al bunului imobil: - Teren aferent depozitului de semințe, nr. cadastral 7468116126 III. Se recunoaște dreptul de proprietate al apl asupra terenului proprietate publică din domeniul privat al apl Rădoaia, specificate in punctual 1, 2 al prezentei decizii. IV. Se solicită OCT Sîngerei, filiala ÎS ,,Cadastru” de a înregistra după primăria Rădoaia dreptul de proprietate al apl asupra terenului proprietate publică din domeniul privat al apl Rădoaia asupra bunului imobil: - Teren aferent depozitului de semințe, nr. cadastral 7468116126 VI. Responsabil de executarea decizie este Iu. Carcea, specialist al primăriei. VII. Decizia întă in vigoare din data aducerii la cunostință publică prin afisarea in locuri publice. VIII. Monitorizarea îndeplinirii deciziei se pune în sarcina comisiei consultative a consiliului pe agricultură, presedinte- Furculiță Mihail. Decizie
primaria radoaia    23.03.2017
 
,,Cu privire la solicitarea d-nei Marinovschi Tatiana de audiere a opiniei grupului de consilieri care au depus către Cancelaria de Stat demers privind controlul administrativ al licitației publice din 19.12.2005” În temeiul art. 4 legea nr. 435 din 26.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art. 14 al legii privind apl, nr. 436 din 28.12.2006, consiliul sătesc DECIDE: I. Se ia act de cunostință de informația ascultată în ședința consiliului. II. Decizia întă in vigoare din data aducerii la cunostință publică prin afisarea in locuri publice. III. Responsabilitatea executării deciziei în cauză se pune în seama salariaților primăriei. IV. Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama comisiei pe buget a consiliului local. Decizie
primaria radoaia    23.03.2017
 
,,Cu privire la aprobarea planului strategic de dezvoltare pentru anii 2016-2020.” În conformitate cu art.4, lit. l) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006, art.14, alin 2 lit. p) din Legea privind administaţia puplică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, reeşind din necesităţile comunităţii, consiliul sătesc Rădoaia DECIDE: I. Se aprobă planul strategic de dezvoltare social-economică a satului Rădoaia pe perioada 2016-2020. II. Decizia intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afişare în locuri publice. IV. Responsabilitatea executării deciziei în cauză se pune în seama primarului. V. Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama consiliului local. Decizie
primaria radoaia    23.03.2017
 
,,Cu privire la realizarea deciziilor consiliului sătesc adoptate în anul 2016” În conformitate art.14, alin 1 din Legea privind administaţia puplică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 65 din Legea privins actele normative ale Guvernului și altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr. 317-XV din 18.07.2003, luînd în vedere deciziile adoptate de către consiliul local în anul 2015, reeșind din necesitățile apărute, consiliul sătesc Rădoaia decide: I Se consideră executate deciziile adoptate de către consiliul local în anul 2016 la 99,75% II. Decizia intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică prin afișarea în locuri publice. Decizie
primaria radoaia    23.03.2017
 
,,Cu privire la aprobarea contractelor individuale de muncă pentru anul 2017.” În temeiul art. 4 legea nr. 435 din 26.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art. 14 lit. l) al legii privind apl, nr. 436 din 28.12.2006, reesind din necesitățile primăriei si comunității consiliul sătesc DECIDE: I. Se aprobă contractele individuale de muncă privind acordarea serviciilor de arhivar și persoană responsabilă pentru întreținerea sitului primăriei în anul 2017 Din calcului : 700 lei x12 luni x 1 persoană arhivar 300 lei x 9 luni x 1 persoană responsabil de actualizarea sitului (din 01.03.2017) II. Se aprobă contractele de angajare a 2 persoane, meționate la p. I, în anul 2017 III. Decizia întă in vigoare din data aducerii la cunostință publică. IV. Responsabilitatea executării se pune în seama contabilului șef. V. Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama comisiei pe buget a consiliului local. Decizie
primaria radoaia    23.03.2017
 
,,Cu privire la examinarea repetată a cererii prealabile depusă către consiliul local de către Consum COOP Drăgănești.” În conformitate cu art.4, lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006, art.14, alin 2 lit.a) din Legea privind administaţia puplică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, analizînd cererea prealabilă depusă către consiliul local de către Consum COOP Drăgănești, avînd în vedere faptul că întrebarea necesită timp pentru a fi examinată de comisie, consiliul sătesc Rădoaia DECIDE: I Se amînă discutarea întrebării pentru următoare ședință a consiliului II. Se împuterniceste Roșu Gh. să pregătească rapot pe cererea depusă de Consum COOP Drăgănesti. III. Decizia intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă a persoanei vizate. IV. Responsabilitatea executării deciziei în cauză se pune în seama primarului V. Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama comisiei pe buget a consiliului local. Decizie
primaria radoaia    23.03.2017
 
,,Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării secreatrului pentru anul 2016” În conformitate art.38, alin 4 din Legea privind administaţia puplică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în temeiul art. 36 din legea privind funcția publică și statutul funcționarului public, art. 67 al Legii 158-XVI din 04.07.2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public, Legii privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici, Hotărîrii Guvernului nr. 311 din 28.05.2012, precum și în baza Statului de personal avizat nr. 25-23 din 05.06.2012, conform gradelor și treptelor de salarizare stabilite din 01.04.2012, ținînd cont de rezultatele obținute la evaluările profesionale anuale, aprobate de consiliu, consiliul sătesc Rădoaia decide: 1 Se aprobă evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului pentru anul 2016 cu calificativul ,,foarte bine” 2. Decizia intră în vigoare la data aducerii la cunoștină a persoanei vizate. 3 Responsabilitatea executării prevederilor actului se pune în seama primarului. 4 Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama comiei de specialitate a consiliului pe buget. Decizie
primaria radoaia    23.03.2017
 
,,Cu privire la aducerea la cunoștința consiliului a Hotărîrii nr. 17 din 23.06.2016 privind raportul auditului și aprobarea planului de acțiuni privind reglamentarea constatărilor curții de conturi.” În temeiul art. 4 legea nr. 435 din 26.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art. 14 al legii privind apl, nr. 436 din 28.12.2006, reesind din Hotărîrea nr. 17 din 23.06.2016 privind raportul auditului consiliul sătesc DECIDE: I. Se ia act de cunoștință de Hotărîrea nr. 17 din 23.06.2016 privind raportul auditului (se anexează) II. Se aprobă planul de acțiuni privind reglamentarea constatărilor curții de conturi (se anexează) III. Decizia întă in vigoare din data aducerii la cunostință publică. IV. Responsabilitatea executării se pune în seama contabilului șef. V. Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama comisiei pe buget a consiliului local. Decizie
primaria radoaia    23.03.2017
 
,,Cu privire la aducerea la cunoștința consiliului a Hotărîrii nr. 17 din 23.06.2016 privind raportul auditului și aprobarea planului de acțiuni privind reglamentarea constatărilor curții de conturi.” În temeiul art. 4 legea nr. 435 din 26.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art. 14 al legii privind apl, nr. 436 din 28.12.2006, reesind din Hotărîrea nr. 17 din 23.06.2016 privind raportul auditului consiliul sătesc DECIDE: I. Se ia act de cunoștință de Hotărîrea nr. 17 din 23.06.2016 privind raportul auditului (se anexează) II. Se aprobă planul de acțiuni privind reglamentarea constatărilor curții de conturi (se anexează) III. Decizia întă in vigoare din data aducerii la cunostință publică. IV. Responsabilitatea executării se pune în seama contabilului șef. V. Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama comisiei pe buget a consiliului local. Decizie
primaria radoaia    23.03.2017
 
,,Cu privire la realizarea deciziilor consiliului sătesc adoptate în anul 2016” În conformitate art.14, alin 1 din Legea privind administaţia puplică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 65 din Legea privins actele normative ale Guvernului și altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr. 317-XV din 18.07.2003, luînd în vedere deciziile adoptate de către consiliul local în anul 2015, reeșind din necesitățile apărute, consiliul sătesc Rădoaia decide: I Se consideră executate deciziile adoptate de către consiliul local în anul 2016 la 99,75% II. Decizia intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică prin afișarea în locuri publice. Decizie
primaria radoaia    23.03.2017
 
,,Cu privire la lichidarea datoriilor cu termen expirat” În conformitate cu art.4, lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006, art.14, alin 2 lit.n) din Legea privind administaţia puplică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, conform deciziei consiliului sătesc 11/13 din 15.12.2016, reesind din necesitățile apărute, consiliul sătesc Rădoaia DECIDE: I Se lichidează datoriile cu termen expirat: SRL ,,Colina Agrară” 2697 lei-sold credit din anul 2011 SRL ,,Exposistem Nord” 11144 lei- sold credit din anul 2007 II. Decizia intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afișarea în locuri publice. III Responsabilitatea executării deciziei în cauză se pune în seama contabilului șef IV Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama comisiei pe buget a consiliului local. Decizie
primaria radoaia    23.03.2017
 
,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activităților de comerț în s. Rădoaia” În vederea stabilirii interdicţiilor şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ în s. Rădoaia, în temeiul art.6 alin.(1) lit.n) şi alin.(5) din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206-209, art.681) și art.14 alin.(2) lit.q)din Legea nr.436 din 28 decembrie2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), CONSILIUL SĂTESC RĂDOAIA DECIDE: I Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în s. Rădoaia, conform anexei. II. Persoanele fizice și juridice care desfășoară activități de comerț în s. Rădoaia, sînt obligaţi să respecte prevederile Regulamentului. III. Se aduce la cunoștința persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități de comerț că prevederile Regulamentului nu anulează și nu substituie prevederile Legii nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior și altor acte normative în vigoare, ci stabilește interdicţii şi cerinţe suplimentare la desfășurarea activității de comerț în s. Rădoaia. IV. În cazul desfăşurării activităţii de comerț cu încălcarea prevederilor legislaţiei şi/sau Regulamentui, persoana fizică şi persoana juridică este pasibilă răspunderii contravenționale, conform Codului contravenţional, suspendării și/sau încetării activității de comerț. V. Se recomandă persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități de comerț în s. Rădoaia examinarea și studierea Ghidului privind desfășurarea activității de comerț, amplasat pe pagina web www.mec.gov.md. VI. Persoanele fizice și juridice sînt în drept să înainteze propuneri de modificare și completare a Regulamentului, cu expedierea acestora în adresa autorităților administrației publice locale din primăria Rădoaia. VII. Controlul executării prezentei decizii și respectării prevederilor Regulamentului, în limitele stabilite de art.22 alin.(4) și (5) din Legea cu privire la comerțul interior, se pune în sarcina primarului satului Rădoaia. VIII. Primarul satului Rădoaia: a) va monitoriza modul de aplicare și implementare a prevederilor Regulamentului și va prezenta Consiliului anual un raport privind desfășurarea activităților de comerț în satul Rădoaia. b) va înainta Consiliului, la necesitate, propuneri de modificare și completare a Regulamentului. IX. Prezenta Decizie intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică. Decizie
primaria radoaia    23.03.2017
 
,,Cu privire la scutirea de taxa pentru amenajarea teritoriului ÎI ,,Codru- Curicheru” În conformitate cu art.4, lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006, art.14, alin 2 lit.n) din Legea privind administaţia puplică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, reesind din cererea parvenită, și faptul că ÎI ,,Codru- Curicheru” nu activează, consiliul sătesc Rădoaia DECIDE: I Se scuteste de taxa pentru amenajarea teritoriului ÎI ,,Codru Curicheru” pînă la reinițieirea activității întreprinderii. II. Decizia intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afișarea în locuri publice. III Responsabilitatea executării deciziei în cauză se pune în seama contabilului șef. IV Monitorizarea îndeplinirii se pune în seama comisiei pe buget a consiliului local. Decizie
primaria radoaia    23.03.2017
 
Cuprivire la evaluarea initiala a situatiei copilului aflat in dificultate Dispozitie
primaria radoaia    17.03.2017
 

         

 
Abonare serviciu      Acte locale      Întrebări/Răspunsuri      Widget      Contact      Despre total vizitatori: 302824
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice "Registrul actelor locale" în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public "Registrul actelor locale" se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice
Creat de BRAND.MD
Prima       Contact       Harta
Registru actelor locale Închide
Selectează culoarea pentru site:

Calea curentă pentru site